Lãi suất ngân hàng TPBank - Ngân hàng Ngân hàng Tiên Phong


Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Cá nhân

KÌ HẠN TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN LỘC TIẾT KIỆM ĐIỆN TỬ TIẾT KIỆM BẢO LỘC TIẾT KIỆM LĨNH LÃI CUỐI KỲ
1 THÁNG   3.75   3.65
3 THÁNG 3.65 3.75   3.65
6 THÁNG 5.70 5.90 5.70 5.50
12 THÁNG 6.30 6.50 6.10  
18 THÁNG   6.80   6.70
24 THÁNG 6.70 6.80 6.00  
36 THÁNG   6.80 5.40 6.70

Lãi suất 6 tháng kỳ hạn 12:

Kỳ hạn Lãi suất
Tại Quầy Tại VTM
6 tháng đầu 5.60 5.95
6 tháng bình quân 6.30 6.65

Để tìm hiểu thêm về biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Cá nhân, vui lòng truy cập tại đây (Hiệu lực từ 15/08/2020)

Biểu lãi suất cơ sở cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân

Xác định Lãi suất cơ sở Lãi suất cơ sở VND
VNĐ
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 1 tháng 7.1%
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng 7.9%
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 6 tháng 8.0%
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng 8.6%

Để tìm hiểu thêm về biểu lãi suất cơ sở cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân, vui lòng truy cập tại đây.

Lãi suất các khoản TGTK thường lĩnh lãi cuối kì giá trị lớn, vui lòng truy cập tại đây

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Kì hạn Lĩnh lãi hàng tháng  Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi cuối kỳ
1 tháng     3.60
2 tháng 3.59 Không áp dụng 3.60
3 tháng 3.59 Không áp dụng 3.60
6 tháng 4.95 4.97 5.00
9 tháng 5.11 5.14 5.20
12 tháng - 5.56 5.59
18 tháng 5.54 5.56 5.75
24 tháng 5.56 5.59 5.85
36 tháng 5.74 5.77 6.20

Để tìm hiểu thêm về biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp, vui lòng truy cập tại đây (Áp dụng từ 15/08/2020)

Biểu lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

TT Kỳ Lãi suất cơ sở Mức Lãi suất cơ sở
VND USD
1 Lãi suất cơ sở kỳ hạn 1 tháng 7.0% 3.4%
2 Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng 7.3% 3.6%
3 Lãi suất cơ sở kỳ hạn 6 tháng 7.5% 3.9%
4 Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng 8.1% 4.3%

Để tìm hiểu thêm về biểu lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp, vui lòng truy cập tại đây.

Kể từ ngày 19/10/2018 Tpbank sẽ chính thức áp dụng Biểu Lãi suất cơ sở riêng cho từng khoản vay Ngắn hạn/Trung hạn/Dài hạn của KHDN.

Chi nhánh, PGD ngân hàng TPBank