Lãi suất ngân hàng BVB - Ngân hàng Ngân hàng Bảo Việt


Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Bảo Việt

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM VND

TT Loại kỳ hạn

Lãi suất cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất trả trước

(%/năm)

Lãi suất định kỳ tháng

(%/năm)

Lãi suất định kỳ quý

(%/năm)

EZ-Saving
(%/năm)

1 Không kỳ hạn  0.2          
2 7 ngày  0.2         0.2  
3 14 ngày  0.2         0.2  
4 21 ngày  0.2         0.2  
5 1 tháng  3.5   3.48     3.7  
6 2 tháng  3.5   3.47 3.49     3.7  
7 3 tháng  3.95   3.91 3.93     3.95  
8 4 tháng  3.75   3.7 3.73     3.75  
9 5 tháng  3.75   3.69 3.72     3.75  
10 6 tháng  6.12   5.94 6.04   6.07   6.25  
11 7 tháng  6.1   5.89 6.01     6.25  
12 8 tháng  6.1   5.86 5.99     6.25  
13 9 tháng  6.15   5.88 6.02   6.05   6.3  
14 10 tháng  6.2   5.89 6.06     6.35  
15 11 tháng  6.2   5.87 6.04     6.35  
16 12 tháng  7.22   6.73 7.08   7.13   7.32  
17 13 tháng  7.25   6.72 7.08     7.35  
18 15 tháng  7.26   6.65 7.04   7.08   7.41  
19 18 tháng  6.85   6.21 6.6   6.63   7  
20 24 tháng  6.85   6.02 6.52   6.56   7  
21 36 tháng  6.85   5.68 6.33   6.36   7  
22 1 ngày           
23 48 tháng         

Chi nhánh, PGD ngân hàng BVB