Lãi suất ngân hàng Oceanbank - Ngân hàng Ngân hàng Đại Dương


Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Đại Dương

Áp dụng từ 15/09/2020;

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

 

THỜI HẠN LÃI SUẤT (%/năm)
 Lãi suất cuối kì USD
Tại quầy Online  
Không kỳ hạn 0.20 0.20 0  
1 tuần 0.20 0.20 0  
2 tuần 0.20 0.20 0  
3 tuần 0.20 0.20 0  
01 tháng 4.00 4.00 0
02 tháng 4.00 4.00 0
03 tháng 4.00 4.00 0
04 tháng 4.00 4.00 0
05 tháng 4.00 4.00 0
06 tháng 5.80 5.95 0
07 tháng 5.55 5.70 0
08 tháng 5.65 5.80
09 tháng 5.65 5.80
10 tháng 5.95 6.10
11 tháng 6.05 6.20
12 tháng 6.80 6.95
13 tháng 7.05 7.05
15 tháng 7.05 7.05 0
18 tháng 7.10 7.10
24 tháng 7.30 7.30 0
36 tháng 7.40 7.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ

(Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

Áp dụng từ ngày 15/09/2020 

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm)
VNĐ USD
Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi đầu kỳ Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi hàng quý  
TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng. 0.20       0
Over Night 0.20       0
1 tuần 0.20       0
2 tuần 0.20       0
3 tuần 0.20       0
01 tháng 3.80 3.66     0
02 tháng 3.90 3.75 3.89   0
03 tháng 4.00 3.84 3.98   0
04 tháng 4.00 3.84 3.98   0
05 tháng 4.00 3.84 3.97   0
06 tháng 4.60 4.39 4.55   0
07 tháng 4.80 4.58 4.74   0
08 tháng 4.80 4.58 4.73   0
09 tháng 5.00 4.76 4.91   0
10 tháng 5.00 4.76 4.90   0
11 tháng 5.00 4.76 4.89   0
12 tháng 5.70 5.39 5.55 5.58 0
24 tháng 6.00 5.66 5.67 5.70 0

Chi nhánh, PGD ngân hàng Oceanbank