Lãi suất ngân hàng Dong A Bank - Ngân hàng Ngân hàng Đông Á


Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Đông Á

Lãi suất tiết kiệm VND

Áp dụng từ ngày 14-09-2020
Lãi suất %/năm
Kỳ hạn Lãnh lãi hàng tháng Lãnh lãi hàng quý Lãnh lãi cuối kỳ
1 tuần     0,20
2 tuần     0,20
3 tuần     0,20
1 tháng     4,00
2 tháng 4,24   4,25
3 tháng 4,24   4,25
4 tháng 4,23   4,25
5 tháng 4,22   4,25
6 tháng 6,46 6,50 6,55
7 tháng 6,98   7,10
8 tháng 6,96   7,10
9 tháng 7,03 7,07 7,20
10 tháng 7,01   7,20
11 tháng 6,99   7,20
12 tháng 6,93 6,97 7,15
13 tháng 7,00   7,25
18 tháng 7,22 7,27 7,60
24 tháng 7,10 7,14 7,60
36 tháng 6,87 6,91 7,60

 

Lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn VND

Áp dụng từ ngày 15-05-2020
Lãi suất %/năm
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ
1 tuần 0,20
2 tuần 0,20
3 tuần 0,20
1 tháng 4,25
2 tháng 4,25
3 tháng 4,25
4 tháng 4,25
5 tháng 4,25
6 tháng 5,58
7 tháng 5,58
8 tháng 5,58
9 tháng 5,78
10 tháng 5,78
11 tháng 5,78
12 tháng 6,69
13 tháng 6,79
18 tháng 6,89
24 tháng 6,89
36 tháng 7,10

 

 

Chi nhánh, PGD ngân hàng Dong A Bank