Lãi suất ngân hàng GPBank - Ngân hàng Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu


Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Dầu Khí Toán Cầu

Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ

Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 04/09/2020                                                                                                                                                                           Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn Trả lãi
Đầu kỳ
Trả lãi Định kỳ Trả lãi
Cuối kỳ
1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
KKH - - - - - 0.20
Dưới 1 tuần - - - - - 0.20
1 tuần - - - - - 0.20
2 tuần - - - - - 0.20
3 tuần - - - - - 0.20
1 tháng 4.24 - - - - 4.25
2 tháng 4.22 4.24 - - - 4.25
3 tháng 4.21 4.24 - - - 4.25
4 tháng 4.19 4.23 - - - 4.25
5 tháng 4.18 4.22 - - - 4.25
6 tháng 5.54 5.63 5.66 - - 5.70
7 tháng 5.56 5.67 - - - 5.75
8 tháng 5.54 5.66 - - - 5.75
9 tháng 5.56 5.69 5.72 - - 5.80
12 tháng 5.57 5.75 5.77 5.82 - 5.90
13 tháng 5.63 5.83 - - - 6.00
15 tháng 5.49 5.71 5.73 - - 5.90
18 tháng 5.42 5.67 5.69 5.73 - 5.90
24 tháng 5.28 5.59 5.62 5.66 5.74 5.90
36 tháng 5.01 5.44 5.47 5.51 5.58 5.90

T

Chi nhánh, PGD ngân hàng GPBank