Lãi suất ngân hàng Bac A Bank - Ngân hàng Ngân hàng Bắc Á


Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Bắc Á Bank

Kỳ hạn Có hiệu lực từ ngày 10/09/2020
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn - - 0.20
01 tuần - - 0.20
02 tuần - - 0.20
03 tuần - - 0.20
01 tháng - - 4.10
02 tháng 4.00 - 4.10
03 tháng 4.00 - 4.10
04 tháng 4.00 - 4.10
05 tháng 4.00 - 4.10
06 tháng 6.20 6.25 6.40
07 tháng 6.20 - 6.40
08 tháng 6.30 - 6.50
09 tháng 6.30 6.35 6.50
10 tháng 6.40 - 6.60
11 tháng 6.40 - 6.60
12 tháng 6.60 6.65 6.80
13 tháng 6.70 - 6.90
15 tháng 6.70 6.75 6.90
18 tháng 6.75 6.80 7.00
24 tháng 6.75 6.80 7.00
36 tháng 6.75 6.80 7.00

Chi nhánh, PGD ngân hàng Bac A Bank