Lãi suất ngân hàng NCB - Ngân hàng Ngân hàng Quốc Dân


LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG NCB

1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:

Hiệu lực từ ngày 24/07/2020

LOẠI TIỀN TỆ : VND

KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn   0,10        
01 Tuần 0,10          
02 Tuần 0,10          
01 Tháng 4,15         4,13
02 Tháng 4,15 4,14       4,12
03 Tháng 4,15 4,13       4,10
04 Tháng 4,15 4,12       4,09
05 Tháng 4,15 4,12       4,07
06 Tháng 7,05 6,94 6,98     6,80
07 Tháng 7,05 6,92       6,77
08 Tháng 7,10 6,95       6,77
09 Tháng 7,15 6,98 7,02     6,78
10 Tháng 7,20 7,01       6,79
11 Tháng 7,25 7,03       6,79
12 Tháng 7,30 7,06 7,10 7,17   6,80
13 Tháng 7,40 7,13       6,85
15 Tháng 7,60 7,28 7,32     6,94
18 Tháng 7,70 7,30 7,35 7,42   6,90
24 Tháng 7,70 7,18 7,22 7,29 7,42 6,67
30 Tháng 7,70 7,06 7,10 7,17   6,45
36 Tháng 7,70 6,94 6,98 7,05 7,17 6,25
60 Tháng 7,30 6,23 6,27 6,32 6,42 5,34

 

LOẠI TIỀN TỆ : USD

KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn   0,00        
01 Tuần 0,00          
02 Tuần 0,00          
01 Tháng 0,00         0,00
02 Tháng 0,00 0,00       0,00
03 Tháng 0,00 0,00       0,00
06 Tháng 0,00 0,00 0,00     0,00
09 Tháng 0,00 0,00 0,00     0,00
12 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
13 Tháng 0,00 0,00       0,00
18 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
24 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:

Hiệu lực từ: Ngày 24/07/2020

LOẠI TIỀN TỆ : VND

KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn   0,2        
01 Tuần 0,20          
02 Tuần 0,20          
01 Tháng 3,80         3,60
02 Tháng 3,80 3,60       3,50
03 Tháng 4,00 3,80       3,50
04 Tháng 4,10 3,90       3,70
05 Tháng 4,10 3,90       3,70
06 Tháng 6,40 6,33 6,36     6,24
07 Tháng 6,40 6,12       6,01
08 Tháng 6,50 6,30       6,18
09 Tháng 6,70 6,29 6,32     6,17
10 Tháng 6,30 6,18       6,03
11 Tháng 6,40 6,16       6,00
12 Tháng 6,60 6,40 6,43 6,49   6,17
13 Tháng 6,80 6,57       6,31
18 Tháng 7.00 6,67 6,71 6,77   6,33
24 Tháng 7,10 6,65 6,68 6,74 6,86 6,19
36 Tháng 7,10 6,44 6,47 6,53 6,64 5,82

 

LOẠI TIỀN TỆ : USD

KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn   0,00        
01 Tuần 0,00          
02 Tuần 0,00          
01 Tháng 0,00         0,00
02 Tháng 0,00 0,00       0,00
03 Tháng 0,00 0,00       0,00
06 Tháng 0,00 0,00 0,00     0,00
09 Tháng 0,00 0,00 0,00     0,00
12 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
13 Tháng 0,00 0,00       0,00
18 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
24 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chi nhánh, PGD ngân hàng NCB